top of page
Family on a Bike Tour of Rome in front of Constantine's Triumphal Arch

Privacybeleid

Informatie met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens volgens het Italiaanse wetsartikel 13 D.LGS. N. 196/2003 “Testo unico sulla tutela della privacy”. Met onderstaande informatie willen we u informeren dat wet nr.196 van 30 juni 2003 uit wetboek “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Wet bescherming persoonsgegevens) de bescherming van de privacy van personen reguleert met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Met de verwerking van persoonsgegevens wordt elke vorm bedoeld van het al dan niet elektronisch bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. De gegevens kunnen worden gearchiveerd in handgeschreven documenten, maar ook met behulp van digitale, elektronische of anderszins geautomatiseerde instrumenten.
Alleen daartoe geautoriseerde medewerkers van ons bedrijf hebben toegang tot deze gegevens.
In overeenstemming met wetsartikel 13 van wet 196/2003, willen we u dan ook informeren over het volgende:

WAAROM WORDEN UW GEGEVENS GEREGISTREERD?

 

1. De verstrekte gegevens zullen door ons worden gebruikt voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tussen ons als bedrijf en u als klant
2. De verstrekte gegevens worden geregistreerd om te kunnen voldoen aan de door de Italiaanse en Europese richtlijnen en contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen ons als bedrijf en u als klant.
3. Waar nodig kunnen uw gegevens, ter tegemoetkoming aan de verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen, of om te kunnen voldoen aan een nog te sluiten overeenkomst en met inachtneming van de Europese wetgeving, tijdelijk worden overgedragen aan landen binnen de EU, zoals vastgelegd binnen wetsartikelen 42-43-44 van wet 196/2003.
4. De door u verstrekte gegevens kunnen, volgens de geldende regelgeving met betrekking tot het bedrijfsgeheim, worden verspreid en/of gecommuniceerd aan derden voor dezelfde doeleinden als genoemd onder punt 3, zoals bijvoorbeeld koeriers, transportbedrijven, ministeriële, provinciale, regionale en gemeentelijke instanties, de Kamer van Koophandel en aanverwante instanties, Italiaanse instanties als INPS, INAIL, SPISAL, de Italiaanse Belastingdienst, gegevensbeheerders, verzekeringsinstanties, aanverwante beroepsinstanties, artsen, aanverwante bank- en kredietinstanties, bedrijven gespecialiseerd in Electronic Data Processing en daaraan gerelateerde onderhoudsbedrijven, ondernemersinstanties en werknemersorganisaties en bilaterale instanties uit dezelfde sector.

WAT GEBEURT ER ALS U WEIGERT OM UW GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

 

5. Wij maken u erop attent dat het verstrekken van de vereiste gegevens noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst tussen ons als bedrijf en u als klant en om te voldoen aan contractuele verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

 

6. de gegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst en voor de juiste afhandeling van de overeenkomst, met inachtneming van de in de wet vastgelegde regelgeving.

 

WIE BEHEERT DE GEGEVENS?

 

7. De gegevens worden beheerd door TopBike Rental & Tours. Verantwoordelijk voor het gegevensbeheer is de eigenaar: Ciro Muratori

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

 

8. Op elk gewenst moment kunt u uw rechten uitoefenen en informatie opvragen bij de verantwoordelijke van ons bedrijf die de gegevens beheert. Zoals gespecificeerd in artikel 7 van wet nr.196/2003, kunt u ter controle nagaan welke gegevens zijn opgeslagen en opvragen om deze te communiceren; u kunt vragen hoe wij aan deze gegevens zijn gekomen en met welk doel wij deze hebben vergaard; u kunt verzoeken om de verwijdering van deze gegevens, verzoeken om deze gegevens anoniem te maken of deze te blokkeren als ze onrechtmatig worden bewaard of gebruikt; u kunt verzoeken om de bestaande gegevens te veranderen of te corrigeren of te integreren met andere; u kunt om legitieme redenen bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Tot slot kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden.

bottom of page